Головна
   Редакційна колегія
   Архів номерів
   Вимоги до статей
   Контакти
 
 
 
       Вимоги до статей

1. До публікації у електронному виданні «Науковий вісник Донбасу» приймаються статті, які відповідно до постанови Президії ВАК України № 7-05/1 від 15 січня 2003 року містять такі обов'язкові елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формування цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки дослідження й перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Усі перелічені елементи повинні бути стилістично представлені в тексті, але графічно виділяти їх не треба. Публікація статті здійснюється безкоштовно.

2. Стаття повинна мати високий науковий рівень.

3. Повну відповідальність за достовірність матеріалу, додержання законодавства про авторські та суміжні права, точність викладених даних та якість фактичного матеріалу (цитати, власні назви, формули, статистичні дані і т.п.) несуть автори статей.


Стаття надсилається до редакції двома мовами: українською та англійською.

Стаття набирається у текстовому процесорі Microsoft Word . Параметри сторінки: розмір паперу – А4, усі поля (верхнє, нижнє, праве й ліве) – 2 см, верхній і нижній колонтитул – 1,25 см, гарнітура шрифта – Times New Roman, розмір шрифту – 14 пт, через 1,5 інтервали.

Інформація про УДК розташовується у верхньому лівому кутку без відступів (шрифт нежирний).

Ініціали і прізвище, місце роботи автора вказуються в лівому верхньому кутку (через рядок від УДК) без відступів, шрифт жирний курсив.

На наступному рядку вказується ORCID ID автора статті. У разі відсутності ORCID ID можна отримати за посиланням https://orcid.org/register.

Назва статті друкується через рядок великими літерами (шрифт жирний), без відступу першого рядка, вирівнювання – по центру.

Текст статті та бібліографічні джерела набираються з відступом першого рядка 1,25 см, вирівнювання – по ширині.

Формули набираються за допомогою Microsoft Equation 3.0 з такими параметрами: формат символів жирний; розміри – звичайний 14 пт, крупний індекс 10 пт, мілкий індекс 8 пт, крупний символ 20 пт, мілкий символ 10 пт.

Рисунки, фото, схеми, графіки, креслення вставляються у документ без обтікання текстом. В схемах, графіках та кресленнях використовувати гарнітуру Times New Roman розміром 12 пунктів.

На кожну формулу, таблицю, рисунок, графік, в тексті обов'язкові посилання.

Посилання на цитовані джерела подаються у квадратних дужках після цитати. Перше число – номер джерела в списку літератури, який додається до статті, друге – номер сторінки, наприклад: [1, с. 28].

Бібліографія і при необхідності примітки подаються в кінці статті після слова "Література" або після слів "Література і примітки" (без двокрапки) у порядку цитування й оформляються відповідно до загальноприйнятих бібліографічних вимог (з зазначенням видавництва и загальної кількості сторінок).
Бібліографічні джерела відокремлюються абзацом. Прізвище, ім'я першого автора праці (або перше слово її назви) виділяється жирним шрифтом. Зразок оформлення літератури:

Література

      1. Міщик Л. І. Соціальна педагогіка / Л. І. Міщик. – К. : ІЗМН, 1997. – 140 с.
      2. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи / А. Й. Капська, О. В. Безпалько, Р. Х. Вайнола / За заг. ред. А.Й. Капської. – К. : ІЗМН, 2002. – 164 с.
      3. Алексєєва В. І. Місія соціального педагога / В. І. Алексєєва // Соц. робота. – 2005. – № 12. – С. 16 – 20.
      4. Пуховська Л. П. Професійна підготовка вчителів у країнах Західної Європи в другій половині ХХ століття: Автореф. дис. … докт. пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Л. П. Пуховська. – К., 1998. – 41 с.
      5. Борисенко В. І. Наукова школа академіка В. Я. Юр'єва [Електронний ресурс] / В. І. Борисенко // Історія науки і біографістика. – 2006. – Вип. 1. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/E-Journals/INB/2006-1/06bvisaj.html. – Загол. з екрану.
 


При цьому літературу до англійського варіанту статті необхідно оформити наступним чином: прізвище та ініціали автора і назва подаються транслітерацією, далі у квадратних дужках надається переклад назви джерела англійською мовою. Після закриваючої квадратної дужки ставиться крапка, потім зазначається місце і рік видання, номер випуску (тільки для періодичного видання), кількість сторінок (для журналу – сторінки статті). Місце видання має бути наведене повністю (Kyiv, Luhansk тощо). Для журналу необхідно вказати офіційну англійську версію назви журналу (переклад або транслітерація, зазвичай, вказується на сайті журналу), якщо її немає, звичайну транслітерацію. Назва видавництва або назва періодичного видання виділяється курсивом. Для сторінок використовується позначення p. (або Рр. для статті); для номера журналу – No. При транслітерації в дужках зазначається мова джерела (ukr) або (rus). Наприклад:

Kursonov Ju. V. Analitika: metodologiya, tekhnologiya i organizatsiya informatsionno-analiticheskoy raboty [Analytics: Methodology, Techniques, and Organization of Information Analytics]. Moscow, Rusaki. 2004. 512 p. (rus)

Pustovit H. P. Pozashkil’na osvita ta vykhovannya kriz’ pryzmu syohodennya [Extracurricular Education through the Prism of Today]. Ridna shkola. 2009. No. 3 (963). Pp.28 – 33. (ukr)


Бажано перевіряти використані джерела на наявність зареєстрованого ідентифікатора цифрового об’єкта Digital Object Identifier (DOI) та вказувати його у списку літератури. Запросити DOI джерела Ви можете на сайті –
http://www.crossref.org/Simple TextQuery
.


Через рядок після останнього бібліографічного джерела з відступом першого рядка та одинарним інтервалом по абзацам приводиться анотація українською мовою: 
1-й автор (прізвище та ініціали), 2-й автор (прізвище та ініціали) 
Назва статті 
Анотація (22 рядки) 
Ключові слова (3 – 5 термінів)
Через рядок від анотації українською мовою наводиться анотація російською мовою:: 
1-й автор (прізвище та ініціали), 2-й автор (прізвище та ініціали ) 
Назва статті
Анотація (22 рядки) 
Ключові слова (3 – 5 термінів)
Далі через рядок указується анотація англійською мовою: 
1-й автор (прізвище та ініціали), 2-й автор (прізвище та ініціали) 
Назва статті 
Анотація (22 рядки) 
Ключові слова (3 – 5 термінів)

Потім через рядок з відступом першого рядка та полуторним інтервалом надаються відомості про автора: прізвище, ім’я та по батькові (повністю); учений ступінь та звання; посада; місце роботи, коло наукових інтересів, домашня адреса; контактний телефон.


Стаття обов’язково повинна супроводжуватися рецензією провідного фахівця (доктора, професора), або мати витяг із засідання кафедри про рекомендацію до друку статті.

Статті подаються надрукованими на папері в одному примірнику з додатком в електронному виді файлів статті (документ Microsoft Word в одному із форматів: .doc, .docx, .rtf ; ім'я файлу – прізвище автора, після якого через символ нижнього підкресленні вказана мовна версія статті, наприклад, Ivanov_ua.docx та Ivanov_eng.docx).


Статті, що не відповідають установленим вимогам до оформлення й подання, не розглядаються й не публікуються. Редакція зберігає за собою право на редагування та скорочення статей.