Головна
   Редакційна колегія
   Архів номерів
   Вимоги до статей
   Контакти
 
 
 
       № 4 (28), 2014       Педагогічні науки

Електронне наукове фахове видання
«Науковий в
існик Донбасу»
№ 4 (28), 2014
підписане до друку рішенням Вченої ради
Державного закладу «Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка»
(протокол № 4 від 26 грудня 2014 року)

Зміст

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Боженко М. О., Костенко С. Ю. Фізична підготовка студенток зі спеціальності «Туризм» для роботи в умовах гірської місцевості

Бублик А. О. Генезис ідей формування критичного мислення особистості у працях вітчизняних науковців

Гришак С. М., Калько І. В. Сутність та особливості гендерної культури як теоретичне підґрунтя її формування у студентської молоді

Іванов Є. В. Критерії періодизації розвитку демократизації управління освітніми закладами в Україні (остання чверть XX – початок XXI століття)

Корчагіна О. В. Нові форми навчання в процесі викладання дисциплін спеціальності «реклама та зв'язки з громадськістю»

Кубанов Р. А. Еволюція поняття «якість»: від якості освіти до якості професійної підготовки майбутніх фахівців економічних спеціальностей

Кузніченко О. В. Особливості проходження педагогічної практики студентів спеціальності «Музичне мистецтво»

Курило М. С. Визначення залежності безпеки праці від інфразвукового впливу

Мороз В. П. Теоретико-методологічні основи дослідження лідерства членів студентського самоврядування

Перова С. В. Стан розвитку ключових компетентностей майбутніх учителів-філологів у процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін у ВНЗ

Попова Л.О. Інформаційно-комунікативні технології як ефективний засіб формування професійної компетентності студентів-майбутніх філологів

Соколенко О. І. Педагогічні умови формування ціннісного ставлення студентів вищих педагогічних навчальних закладів до свого здоров'я

Сташевська І. О. Система вищої музичної освіти ФРН у контексті євроінтеграційних процесів

Сташевський А. Я. Сюїта «Портрети композиторів» Володимира Рунчака як приклад втілення полістилістики в сучасн ій баянн ій творчості

Шехавцова С. О. Педагогічні умови формування суб'єктності студентів педагогічних спеціальностей в процесі фахової підготовки

Ященко І. А.  Комплексність функціонування структури аплікатурно-позиційного мислення баяніста

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА НАВЧАННЯ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Роман С. В. Реалізація вчителем хімії принципу регіональності при формуванні еколого-гуманістичних цінностей у школярів

Rudina M. The Role of Foreign Communicative Competence for the Future Teachers' Professional Skills

Філатьєва Т. В. Позашкільна освіта як історико-педагогічна проблема

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

Єременко Ю. В. Деякі особливості танатологічного дискурсу в контексті сучасної медійної культури України

Мазін В. М. Дослідження ефективності виховної роботи в жіночих групах ДЮСШ з волейболу

М'ягкоход В. О. Чинники якісної освіти учнів з обмеженими можливостями загальноосвітнього навчального закладу

Полулященко Т. Л. Формування фізичних якостей школярів старшої школи під впливом занять велосипедним спортом

Рожко М. М. Вплив хореографічного мистецтва на формування особистості людини

Стрельцова В. Ю. Соціокомунікативна адаптація як складова адаптації іноземних студентів до навчання в українській вищій школі

Чепурна І. М. Громадянська соціалізація Китаю в контексті громадянського виховання

Федічева Н. В., Щаблева А. М. Культурний компонент у навчанні англійській мові як іноземній в Україні