Головна
   Редакційна колегія
   Архів номерів
   Вимоги до статей
   Контакти
 
 
 
       № 2 (26), 2014       Педагогічні науки

Електронне наукове фахове видання
«Науковий в
існик Донбасу»
2 (26), 2014
підписане до друку рішенням Вченої ради
Державного закладу «Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка»
(протокол № 7 від 28 лютого 2014 року)

Зміст

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Безрученков Ю. В. Професійна культура у сфері ресторанного господарства: сутність та компоненти

Горбачева В. А., Горбачева Д. А., Горбачев А. А. Специфика подготовки преподавателя информационно-библиотечных дисциплин

Кривко Я. П., Коваленко Є. В. Особливості викладання математичних дисциплін для студентів спеціальності «Системний аналіз»

Піскурська Г. В. Плюрилінгвальний компонент у структурі професійної компетентності менеджерів зовнішньоекономічної діяльності

Польова Л. В. Сучасна система вищої туристської освіти в Україні

Чорна Л. В. Інноваційні технології в туризмі як навчальна дисципліна та складова розвитку професійної компетентності майбутніх фахівців з туризму

Щука Г. П. Удосконалення процесу підготовки та проведення випускного кваліфікаційного дослідження на спеціальності «Туризмознавство (за видами)»

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

Гладка Л. І. Системний підхід до оцінки якості знань у формі комп’ютерного тестування

Дмор С. Обґрунтування методики навчання молодших школярів футболу з використанням інформаційних технологій

Калашник Н. Г. Методологічні засади густосології – науки про естетичний смак

Нежива Л. Л. Методична модель вивчення літературних напрямів крізь призму синергетики та педагогічних стратегій евристики

Пономаренко Т. О. Теоретико-методологічні засади формування управлінської культури керівників дошкільної освіти

Рожко М. М. Формування та розвиток особистості дитини засобами танцювального мистецтва

ПЕДАГОГІКА ЗА КОРДОНОМ: ІННОВАЦІЇ ТА ДОСВІД

Архипова О. В., Тишукова Н. А. Пути совершенствования системы образования в сфере туризма в условиях глобального мира

Костикова Н. А., Костиков А. Н., Зачиняев Я. В., Зачиняева А. В. Экологическое образование в российской высшей школе: современное состояние и направления модернизации

Мерзлякова Г. В., Баталова Л. В., Оконникова Т. И. Формирование и развитие системы подготовки кадров в сфере туризма Российской Федерации: региональный аспект

Ху Лифей, Максименко И. Г. Место и роль ушу в формировании специальных знаний и двигательных качеств у будущих учителей физического воспитания в ВУЗах Китая