Головна
   Редакційна колегія
   Архів номерів
   Вимоги до статей
   Контакти
 
 
 
       № 1 (25), 2014       Педагогічні науки

Електронне наукове фахове видання
«Науковий в
існик Донбасу»
1 (25), 2014
підписане до друку рішенням Вченої ради
Державного закладу «Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка»
(протокол № 5 від 27 грудня 2013 року)

Зміст

ПЕДАГОГІКА ШКОЛИ

Галенко Т. П. Особливості формування ціннісного ставлення старших підлітків до власного здоров’я

Просіна О. В. Особливості використання проектної технології на уроках художньої культури в загальноосвітній школі


Ходирєва Ю. Г. Сутність поняття „інформаційно-комунікаційні технології” та доцільність їх використання на уроках математики

ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ

Волкова Н. П. Залучення студентів до наукових досліджень як найважливіше завдання сучасного університету

Гончарова О. А. Мотиваційний компонент готовності майбутнього вчителя до інноваційної діяльності

Іваній О. М. Інтегрований спецкурс з формування правової компетентності у професійній підготовці майбутніх учителів

Койчева Т. І. Експериментальне дослідження оцінки докторами наук організаційної культури педагогічного університету

Петришин О. В. Сучасні методологічні підходи вивчення проблеми професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх лікарів

Рогова В. С. Вплив сучасних інформаційних технологій на якість дворівневої системи вищої інженерної освіти

Черненко О. В. Педагогічна модель та методи професійної адаптації менеджерів торгових організацій до професійної діяльності

Щербакова Г. В. Проблема формування полікультурної компетентності студентів-медиків у сучасній педагогічній теорії

СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Маріна О. В. Конфлікти і шляхи їх попередження у колективі академічної групи студентів-першокурсників

ПОРІВНЯЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Білецька І. О. Моделі двомовного навчання в середній школі США

Калашник Л. С. Соціальне партнерство в системі державного піклування про дітей-сиріт в КНР

Сташевська І. О., Полянська К.В. Сучасні інновації в галузі позашкільної музичної освіти (зарубіжний досвід)

Пододіменко І. І. Особливості змісту професійної підготовки бакалаврів комп’ютерних наук в університетах Японії

Червонецька С. С. Oбрази природи в англійському фольклорі як моральний ідеал виховання дітей в сім’ї у Великій Британії