Головна
   Редакційна колегія
   Архів номерів
   Вимоги до статей
   Контакти
 
 
 
       № 1-2 (33-34), 2016       Педагогічні науки

Електронне наукове фахове видання
«Науковий в
існик Донбасу»
№ 1-2 (33-34), 2016
підписане до друку рішенням Вченої ради
Державного закладу «Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка»
(протокол № 11 від 24 червня 2016 року)


Зміст

ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ

Теорія і методика управління освітою

Коробейникова Я. С., Юрчишин А. О. Опитування студентів як елемент менеджменту якості надання освітніх послуг

Теорія і методика навчання у вищій школі

Горошкін І. О. Лінгводидактичні засади формування мовної особистості майбутніх перекладачів у процесі навчання української мови

Молчанюк В. А. Теоретичні засади навчально-методичного забезпечення дистанційного навчання

Панченко Л. Ф., Разорьонова М. В. Моделювання структурними рівняннями як складник підготовки докторів філософії

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

Величко В. Є. Педагогічні умови використання вільного та відкритого програмного забезпечення при підготовці вчителів математики, фізики та інформатики

Бондаренко Л. І. Формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх учителів фізики засобами мобільних технологій

ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Федоренко О. Г., Зима Г. С. Використання комп'ютерних технологій для формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій у історичному аспекті

Івченко Т. В. Розвиток педагогіки професійної освіти України в 40 – 50-х роках ХХ століття

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА

Бойчук А. П. Організація практичного навчання майбутніх агентів з організації туризму у професійно-технічних навчальних закладах

ПЕДАГОГІКА ШКОЛИ

Полінок О. В. Застосування методу проектів як ефективного засобу навчання української мови старшокласників: прикладний аспект