Головна
   Редакційна колегія
   Архів номерів
   Вимоги до статей
   Контакти
 
 
 
       № 3 (31), 2015       Педагогічні науки

Електронне наукове фахове видання
«Науковий в
існик Донбасу»
№ 3 (31), 2015
підписане до друку рішенням Вченої ради
Державного закладу «Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка»
(протокол № 4 від 27 листопада 2015 року)

Зміст

ПЕДАГОГІКА ШКОЛИ

Божко О. П. Засвоєння учнями особливостей функціювання складних речень у текстах різних стилів мовлення

Нікітіна А. В. Лінгвометодичні принципи аналізу комунікативності тексту

Семенів Н. Л. Лінгводидактичні аспекти створення електронного підручника з української мови для учнів 5-го класу

ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ

Кравчук О. М. Методи навчання лінгвістичного аналізу тексту у ВНЗ

Меняйленко О. С., Захожай О. І., Краснопольський В. Е. Навчальні технології на основі інтеграції E-learning та DMS на базі платформи Moodle

Прошкін В. В. Підготовка майбутніх учителів до виховання соціально здорової молоді засобами дослідницької роботи

Роман С. В. Напрями інтеграції аксіологічного й системного підходів у фаховій підготовці майбутніх учителів хімії до формування еколого-гуманістичних цінностей у школярів

Рускуліс Л. В. Урахування психологічних особливостей студентського віку в процесі підготовки майбутнього вчителя української мови

Солодюк Н. В. Формування дослідницької компетентності студентів-медиків

Сташевський А. Я. Ковзне гліссандо як художній прийом в сучасній музиці для баяна (на прикладі творів українських композиторів)