Головна
   Редакційна колегія
   Архів номерів
   Вимоги до статей
   Контакти
 
 
 
       № 2 (18), 2012       Педагогічні науки

Електронне наукове фахове видання
«Науковий в
існик Донбасу»
2 (18), 2012
підписане до друку рішенням Вченої ради
Державного закладу «Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка»
(протокол № 2 від 28 вересня 2012 року)

Дошкільна педагогіка
Педагогіка вищої школи

Окуневич Т. Г. Формування образності мовлення студентів-філологів у процесі професійної підготовки

Теорія та методологія педагогічної науки

Професійна освіта в туризмі

Виговская М. Е. Профессиональная подготовка специалистов индустрии сервиса и туризма. Взаимодействие высших учебных заведений и бизнес-сообщества

Міхо О. І. Естетизація процесу професійної підготовки фахівців сфери туризму

Сокол Т. Г. Компетентнiсний пiдхiд до визначення змiсту освiти майбутнiх фахiвцiв сфери туризму

Фастовець О. О. Інтерактивна модель викладання професійно-орієнтованих дисциплін майбутнім менеджерам туризму

Актуальні проблеми методичної науки

Барна Х. В. Характеристика педагогічних підходів до роботи із дитячою книгою

Капінус О. Л. Використання комп'ютерних програм для вивчення англійської мови у ВНЗ

Історія педагогіки

Гончаренко Г. В. Соціально-історичний контекст виникнення й розвитку шкіл-інтернатів для дітей з обмеженими можливостями в Україні

Ковальчук І. В. Короткий огляд розвитку середньої освіти на Буковині. 1940 – 1960 рр.

Міняйлова А. В. Еволюція поглядів на проблему гуманістичного виховання особистості в історико-педагогічному контексті

Педагогіка за кордоном

Безлюдний О. І. Теоретико-педагогічні концепції виховання дітей в американському суспільстві

Боголюбов В. С., Боголюбова С. А. Анализ регионального кадрового потенциала сферы туризма и системы подготовки специалистов для отрасли в г. Санкт-Петербурге

Горбачева Д. А., Горбачев А. А., Горбачева В. А. Развитие поликультурного образования в туризме и культурно-досуговой деятельности на Юге России

Польова Л. В. Професійна освіта фахівців туристичної галузі в країнах Європейського Союзу та України у перспективних вимірах

Устименко-Косоріч О. А. Соціальні функції баянно-акордеонної школи Сербії

Чорна Л. В. Підготовка фахівців з туризму в США