Головна
   Редакційна колегія
   Архів номерів
   Вимоги до статей
   Контакти
 
 
 
       № 2 (8), 2009       Педагогічні науки

Рекомендовано до видання
рішенням Вченої ради Луганського національного педагогічного університету
імені Тараса Шевченка
(протокол № 3 від 30 жовтня 2009 року)

Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп'ютерні системи
Бахтіна Г.П. Про значущість математичної освіти в розв'язанні проблеми узгодження аналогового та дигітального мислення
Драгнєв Ю.В. Педагогічні умови формування культури здоров'я студентів в умовах комп'ютеризації навчання
Жовтан Л.В. Про різні підходи щодо підрахунку рейтингової оцінки в умовах кредитно-модульної системи контролю

Коляда М.Г. Продуктивні методи навчання майбутніх фахівців із захисту інформації та управління інформаційною безпекою

Коміренко Г.Б. Тестові завдання як складова тестового контролю знань

Маймула Є.Ю. Дослідження сучасного стану організації контролю навчальних досягнень студентів-економістів у процесі вивчення математичних дисциплін

Нікітіна А.В. Комп'ютерні засоби створення лінгводидактичного архіву майбутнього вчителя-словесника

Розсоха В. М. Навчальна комп'ютерна програма – один із сучасних засобів навчання