Головна
   Редакційна колегія
   Архів номерів
   Вимоги до статей
   Контакти
 
 
 
       № 2 (14), 2011       Педагогічні науки

Електронне наукове фахове видання
«Науковий в
існик Донбасу»
2 (14), 2011
підписане до друку рішенням Вченої ради
Державного закладу «Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка»
(протокол № 6 від 21 січня 2011 року)


Мова і культура, їх специфіка та взаємодія

Bunina L.M. Communication and culture

Susan Atkinson. Learning styles: be sure to read the label

Стецюк К. В. Поняття «сталий / збалансований розвиток» в сучасному еколого-педагогічному дискурсі

Полікультурна освіта в сучасному світі

Максимова К.О. Основні підходи до формування толерантності у студентів ВНЗ

Мілова О.Є. Полікультурна педагогіка США у контексті постмодернізму

Резнік Н.В. Основні аспекти полікультурного виховання в процесі вивчення іноземної мови в вузі

Ткачова О.О. Полікультурна освіта як фактор формування толерантності особистості

Федічева Н. В. Соціокультурний компонент змісту навчання іноземних мов

Проблеми підготовки вчителів в сучасних умовах

Батальщикова Е.Ю. Орієнтація педагогічної практики студентів на формування готовності до співпраці з учнями на засадах інтерактиву

Босенко М.В. Інтеграція Грузії в болонський процес

Бузовський А.В. Двомовна освіта у школах США та Європи

Вітебська П. В. Педагогічний оптимізм як важливий елемент формування образу особистості сучасного вчителя

Гребеник І. А. Система освіти Японії в історичному й сучасному контексті розвитку спираючись на концепцію "гуманності" у вихованні

Добринець О. М. Формування комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов як педагогічна проблема

Дубко Л.О. Англосаксонська модель в контексті управління вищою освітою Англії в сучасний період

Котлярова О.О. Використання рейтингового оцінювання студентів за умов кредитно-модульної системи навчання

Курінна М.Г. Особливості змісту загальної освіти в Японії

Мазурік О.О. Особливості методів навчання майбутніх учителів, заснованих на рефлексивному діалозі

Михайліченко Ю.В. До питання про принципи і стандарти діяльності спеціалізованих „Телефонів довіри” для дітей у Великій Британії

Нєженцева А.Є. Аналіз підходів до якості вищої освіти в університетах України та Великої Британії

Разорьонова М.В. Шляхи нейтралізаціі впливу неекспериментальних змінних на результати педагогічного експерименту (на прикладі перевірки ефективності системи підготовки майбутніх учителів іноземної мови до діагностики та корекції рівня комунікативної культури школярів)

Сперанська-Скарга М.А. Самопрезентація як соціально-педагогічний феномен

Шехавцова С.О. Сутність соціокультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови у контексті компетентнісного підходу