Головна
   Редакційна колегія
   Архів номерів
   Вимоги до статей
   Контакти
 
 
 
       № 1 (13), 2011       Педагогічні науки

Електронне наукове фахове видання
«Науковий в
існик Донбасу»
1 (13), 2011
підписане до друку рішенням Вченої ради
Державного закладу «Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка»
(протокол № 6 від 21 січня 2011 року)


Дошкільна та шкільна освіта

Бадер С. О. Сутність і зміст педагогічної підтримки соціалізації дітей-сиріт дошкільного віку в умовах дитячих будинків

Гавриш Н. В., Лопатіна Г. О., Чернікова І. К. Пізнавальні діалоги з молодшими школярами

Дволучанська В. О. Реалізація ідей навчального співробітництва у професійній діяльності вчителя початкових класів
Грицькова Н. В. Особливості соціально-професійної мобільності вчителя в умовах сучасної середньої школи
Желанова В. В., Теплинська В. В. Засоби стимулювання пізнавальних інтересів учнів першого класу
Кузьо О. Г., Сазонова А. В. Діагностика рівня сформованості цілісної картини світу дітей старшого дошкільного віку
Стаєнна О. О. Ідеї громадянського виховання дошкільників в педагогічній спадщині Василя Сухомлинського
Федоренко М. В. Щодо проблеми формування ціннісних орієнтацій у майбутніх учителів початкової школи

Шматченко Г. О. Модель як засіб формування логіко-математичної компетентності старших дошкільників

Теоретичні засади фізичного виховання учнівської молоді в контексті реформування вищої фізкультурної освіти

Андросова А. П. Організація процесу навчання старшокласників плаванню в профільній підготовці в загальноосвітніх навчальних закладах
Бабич В. І. Принципи формування культури здоров'я школярів
Бурлакова Т. Л. Проблема формування культури здоров'я молодших школярів у навчально-виховному процесі
Власов Г. В. Вивчення динаміки спортивних уподобань студентів вищих медичних навчальних закладів
Драгнєв Ю. В. Інформаційні технології у навчальному процесі майбутнього вчителя фізичної культури як невід'ємна частина сучасної фізкультурної освіти в Україні
Дроздов Д. В. Педагогічні умови формування професійних якостей майбутніх тренерів у процесі фахової підготовки
Олефір Г. В. Сутність проблеми професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури
Чекунов М. В. Проблеми формування інформаційної культури у майбутніх вчителів фізичного вихо вання у процесі фахової підготовки

Психолого-педагогічні засади формування особистості студентів ВНЗ

Гавриленко М. О. Соціокультурна анімація, як іноваційна технологія підвищення рівня соціального виховання студентської молоді в культурно-дозвіллєвій діяльності

Дядюкіна Є. В. Самооцінка як міждисциплінарне поняття
Камєнєва Л. В. Психологічний аналіз емоційного змісту феномена акме
Камінська А. В. Формування готовності майбутніх викладачів до інноваційної діяльності у вищому навчальному закладі
Кобзар Н. В. Готовність до міжкультурної комунікації та її компоненти
Коваленко О. В. Основні вимоги до інженерно-педагогічної освіти у контексті інтеграції України до європейського освітнього простору
Кечик О. О. Форми та методи самостійної роботи студентів педагогічного коледжу
Лихачова К. М. Формування правильності мовлення студентів економічних спеціальностей ВНЗ за допомогою вправ творчого спрямування
Лозицька Т. Ю. Сутність готовності майбутніх учителів до використання медіа у професійній діяльності
Ляшенко В. С. Методика проведення та оцінювання екзамену у студентів технічного вузу в процесі вивчення вищої математики
Павицька К. М. Виховання поваги до дитини у майбутніх учителів у позааудиторній роботі з іноземних мов

Харченко О.О. Педагогічні умови ефективного застосування інноваційних технологій навчання у природничо-науковій підготовці майбутніх учителів