Головна
   Редакційна колегія
   Архів номерів
   Вимоги до статей
   Контакти
 
 
 
       № 1 (1), 2007     Педагогічні науки

Рекомендовано до видання
рішенням Вченої ради Луганського національного педагогічного університету
імені Тараса Шевченка
(протокол № 2 від 28.09.2007 року)

Сучасна педагогічна наука і проблеми реформування освітньої системи

Батальщикова Е.Ю. Основні ідеї інтерактивних технологій навчання і їх місце у сучасній школі

Котлярова О. О. Етапи реформування системи вищої освіти України кінця ХХ – початку ХХІ сторіччя
Проказа О.Т. Інноваційні педагогічні технології в системі кібернетичної педагогіки

Рибніков С.Р., Рибнікова Н.О . Теоретико-методологічні основи моделювання та оцінки показників якості управлінської діяльності

Соціально-психологічна робота з дітьми та молоддю
Анпілогова Ю.Ю. Причини конфліктів, що виникають між суб'єктами навчально-виховної діяльності
Єгоров Г.І. Організація самостійної роботи студентів як фактор входження в синергетичне середовище
Ігнатенко К.В. Психолого-педагогічні особливості обдарованих дітей
Михайліченко Ю.В. Жорстоке ставлення до дітей як соціально-педагогічна проблема
Нестеренко Л.П. Божко Г.І. Сім'я як провідний чинник формування морально-духовної активності дитини
Отрощенко Н.Л. Профорієнтація учнів загальноосвітньої школи як соціально-педагогічна проблема
Питання підготовки майбутнього вчителя
Сергєєва В.Є. Застосування креативних методів навчання іноземній мові як засоба формування ціннісної сфери школярів
Ткачова О.О. Розвиток естичної культури педагога в системі вищої освіти
Федічева Н.В. Соціокультурний аспект навчання іноземних мов
Шехавцова С.О. Компетентнісний підхід як педагогічна умова формування соціокультурної компетентності у майбутніх вчителів іноземних мов
Освіта за кордоном
Акіншева І.П. Інноваційні тенденції розвитку сучасних європейських підручників з соціальної історії
Антіпова Г.О. Зміст громадянської освіти в загальноосвітніх школах США
Дубко Л.О. Зміна ролі англійських університетів в суспільстві наприкінці XX століття
Мукан Н.В. Стандарти професійного розвитку педагогів у США
Історія педагогіки
Котєнєва І.С. Розвиток ідей естетико-екологічного навчання та виховання в історії педагогіки
Шкурін О.І. Історичні етапи становлення сучасної моралі
Галкіна Л.І., Чугунов Є.В. Соціально-філософський аналіз освітньо-виховної доктрини Конфуція